Regulamin

To jest wersja demonstracyjna przykładowego sklepu opartego o system CMS Webeshop, który może zostać uruchomiony na podstawie zawarcia umowy z firmą Webemo Sp. Z o.o.

 

 

Regulamin oprogramowania systemu Webeshop uruchamianego na licencji typu SAAS

 

DEFINICJE:

 

Webemo Sp. Z o.o. - właściciel i administrator Portalu - Webeshop.pl. z siedzibą w Łodzi przy ul. Legionów 119, kod pocztowy 91-073, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000786360 o kapitale zakładowym 50 000 zł (w całości wpłacony), e-mail: kontakt@webemo.pl

 

Regulamin - przedmiotowy dokument, określający, zasady świadczenia usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom oprogramowania webowego na licencji SAAS do prowadzenia sklepu internetowego w ramach wybranego przez niego pakietu oraz udzielaniu w wyznaczonym okresie wsparcia technicznego oraz aktualizacji dotyczących korzystania z tego oprogramowania.

 

Użytkownik - Przedsiębiorca korzystający z Usługi w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym także działalnością nierejestrowaną w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (działalność nierejestrowana).

 

Konto Użytkownika - indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z uruchomionego Oprogramowania Webeshop.

 

Przedsiębiorca - podmiot nie będący Konsumentem, w tym również osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną.

 

Konsument - podmiot będący konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.

 

Usługa - serwis świadczony przez Webemo Sp. Z o.o. na rzecz Użytkownika na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem w oparciu o akceptację niniejszego Regulaminu, polegający w szczególności na udostępnianiu Użytkownikowi oprogramowania webowego do prowadzenia sklepu internetowego Webeshop oraz obsłudze polegającej na:

  • zapewnieniu ciągłości działania oprogramowania na urządzeniach oraz przeglądarkach na aktualnych i wspieranych przez ich dostawców wersjach (dotyczy usługi Webeshop z wykupionymi rocznymi aktualizacjami)
  • informaowaniu Użytkowników o możliwościach wykorzystania oprogramowania, w tym o dostępnych pakietach, funkcjonalnościach, aktualizacjach oraz ewentualnych rozszerzeniach (dodatkowych modułach dedykowanych realizacji określonych funkcji w ramach Webeshop).

 

Portal lub Serwis -  strona internetowa prowadzona przez Webemo Sp. Z o.o., dostępna pod adresem: www.webeshop.pl

 

Sklep internetowy - forma działalności handlowej realizowana w sieci internetowej przy użyciu wskazanego w niniejszym regulaminie oprogramowania webowego.

 

Oprogramowanie webowe - (Oprogramowanie Sklepu internetowego) – program (system informatyczny) w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, służący do prowadzenia sklepu internetowego, udostępniany Użytkownikowi w ramach Usługi, z wykorzystaniem przeglądarki internetowej na urządzeniu z dostępem do Internetu.

 

§1 Postanowienia ogólne

 

Regulamin określa zasady świadczenia przez Webemo Sp. Z o.o. usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom licencji typu SAAS (Software as a Service) - Oprogramowania webowego, służącego do prowadzenia sklepu internetowego oraz świadczenia w tym okresie pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego Oprogramowania przez firmę Webemo Sp. Z o.o..

 

Korzystanie z Oprogramowania warunkowane jest zaakceptowaniem przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu oraz działaniem z jego strony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 

§2 Prawa autorskie do oprogramowania Sklepu internetowego Webeshop

 

Webemo Sp. Z o.o. oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania webowego Sklepu internetowego Webeshop, z wyłączeniem jego elementów, które stanowią tzw. wolne oprogramowanie oparte o licencje typu GNU (do którego zalicza się biblioteki i frameworki typu open source). Biblioteki te zostały wykorzystane w Oprogramowaniu Webeshop oraz są rozpowszechniane w jego ramach zgodnie z warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji.

 

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania określonych w Regulaminie warunków i zasad korzystania z Oprogramowania Webeshop, w tym uwzględnienia zasad licencji na korzystanie z zawartych w Oprogramowaniu bibliotek open source.

 

Użytkownik zostaje tym samym poinformowany, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem wyłącznych autorskich praw majątkowych do Oprogramowania Webeshop oraz pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.

Newsletter

Zapisz się do newslettera i dowiaduj się na bieżąco o aktualnych okazjach.

To jest wersja demo pakietu Premium
Link do panelu administratora

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny. Dowiedz się więcej o cookies.

Zamknij